Behandeling reacties NRD en Toekomstschets 2050

Van 12 april tot en met 23 mei jl. lagen de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en de Toekomstschets Meer Maas Meer Venlo 2050 voor eenieder ter inzage en konden reacties hierop worden ingediend.

Inzageperiode
Van 12 april tot en met 23 mei jl. lagen de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en de Toekomstschets Meer Maas Meer Venlo 2050  voor eenieder  ter inzage en konden reacties hierop worden ingediend. Een van de redenen om in een vroeg stadium inwoners en gebruikers van het gebied de mogelijkheid te geven om reacties in te dienen is om , ook op deze wijze, waardevolle inzichten en kennis in te winnen. Dit is belangrijk als input voor het vervolg. Zo’n 50 bewoners, bedrijven en organisaties hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een reactie te geven op de NRD en de Toekomstschets.

Hoe gaat het verder?
De commissie voor de milieueffectrapportage (kortweg Commissie m.e.r.) heeft zich over de NRD, en de ingebrachte zienswijzen hierop, gebogen en een advies uitgebracht. Via deze link vindt u het advies van de Commissie m.e.r. Het project Meer Maas Meer Venlo gaat aan de slag met het doornemen en behandelen van de reacties en het opstellen van een zogeheten Nota van zienswijzen NRD en een Inspraaknota Toekomstschets. In deze Nota’s worden de vragen en opmerkingen, in samengevatte vorm, met het bijbehorende antwoord opgenomen. Op deze wijze wordt aangegeven wat er met de ingediende reacties in het project wordt gedaan.

In de Nota van zienswijzen NRD wordt ook het advies van de Commissie m.e.r. opgenomen en zo nodig (op onderdelen) voorzien van een reactie van het bevoegd gezag (in dit geval de gemeente Venlo).  In eerste instantie zijn deze Nota’s bedoeld voor degenen die een reactie hebben ingediend. Daarnaast zijn de Nota’s ook bedoeld voor degenen die geïnteresseerd zijn in het project.

Iedereen kan zich, met het lezen van de Nota’s, een beeld vormen van de hoofdlijnen van de reacties, van de wijze waarop het bevoegd gezag daarmee omgaat en hoe dit doorwerkt in het verdere traject van het project Meer Maas Meer Venlo.

Wanneer?
De verwachting is dat beide Nota’s in het najaar van 2018 gereed zijn. Deze zijn, na vaststelling door het college van Burgemeester en Wethouders van Venlo, openbaar. Degenen die een reactie hebben ingediend ontvangen hierover te zijner tijd bericht. Ook wordt er een bericht op deze website geplaatst.

 

 

 

 

Contactpersoon