Meer Maas Meer Venlo gestopt

Voor de uitvoering van het in december 2018 door de stuurgroep Meer Maas Meer Venlo genomen besluit om de Integrale Verkenning Meer Maas Meer Venlo te beëindigen stelden partijen een Beëindigingsovereenkomst op. Daarin zijn de afspraken tussen partijen onderling over de afwikkeling van het project vastgelegd.

 

Tevens keken partijen daarin vooruit  naar de toekomstige afstemming bij het uitvoeren van de opgaven. De beëindigingsovereenkomst is inmiddels door alle partijen ondertekend.

De partijen maakten afspraken  over een aantal praktische gevolgen, zoals stopzetting van de m.e.r.-procedure en de overdracht van producten en informatie.  Als gevolg van de beëindiging van deze integrale verkenning komt de gemeentelijke structuurvisie er niet en daarmee stopt ook de m.e.r.-procedure.  De gemeente Venlo was in deze procedure Bevoegd Gezag. Alle partners in Meer Maas Meer Venlo waren initiatiefnemer. De zienswijzen, inspraakreacties en adviezen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en Toekomstschets worden door de stopzetting niet meer afgehandeld. Wel worden deze informeel door Venlo overgedragen aan Waterschap Limburg met verzoek hier rekening mee te houden bij de verdere uitwerking.

In het project Meer Maas Meer Venlo werd een aantal opgaven gecombineerd in een integrale aanpak. Een deel van de opgave was vooral gericht op het nemen van maatregelen om de omgeving tussen Venlo-Velden en Groot Boller te beschermen bij hoogwater. Daarnaast droeg Venlo een aantal ruimtelijk-economische ontwikkelingen aan die prima aan deze hoogwaterbeschermings- opgave gekoppeld konden worden.

De Hoogwaterbeschermingsopgave was en is primair een taak van Waterschap Limburg en zal door deze worden opgepakt samen met het Rijk. Bij de gemeente Venlo zal nadere besluitvorming plaatsvinden over de ontwikkeling van de bargeterminal, de industriehaven en (de verplaatsing van) de jachthaven.

De partijen hebben naar elkaar toe uitgesproken dat zij deze opgaven met oog voor elkaars belangen zullen oppakken en daaraan hun medewerking verlenen. De betrokken bestuurders, herbevestigen daarmee de intentie van onderlinge afstemming en een gezamenlijke benadering.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met:

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon

Wim Aerts