Notitie Reikwijdte en Detailniveau en Toekomstvisie Meer Maas Meer Venlo 2050 ter inzage

Vanaf 12 april 2018 liggen gedurende zes weken (tot en met 23 mei 2018) de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en de Toekomstschets Meer Maas Meer Venlo 2050 analoog en digitaal ter inzage, zie hiervoor de kennisgeving op de website van de gemeente Venlo.

Inloopbijeenkomst

Mocht u vragen hebben over de NRD, de Toekomstschets, de procedure of over het indienen van een zienswijze dan kunt u terecht op de inloopbijeenkomst op woensdag 18 april 2018.

Deze inloopbijeenkomst vindt plaats in het Stadskantoor Venlo, Hanzeplaats 1 in Venlo, vergaderruimte 1.11. De avond begint om 17.00 uur en duurt tot 20.00 uur. De inloopbijeenkomst is ingericht als een informatiemarkt. Er is geen gezamenlijke toelichting. U kunt binnenlopen en vertrekken wanneer u wilt. Er zijn medewerkers aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Toelichting

Met de kennisgeving start formeel de procedure voor de milieueffectrapportage. Het doel van de milieueffectrapportage is om bij de besluitvorming over plannen het milieu een volwaardige plaats te geven. De procedure is gekoppeld aan de gemeentelijke structuurvisie, die (uiteindelijk) kan leiden tot concrete projecten of activiteiten. In het bij de structuurvisie behorende milieueffectrapport staan de milieugevolgen van de verschillende manieren waarop het plan Meer Maas Meer Venlo kan worden uitgevoerd.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De formele start van de m.e.r. procedure gebeurt door publicatie van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD beschrijft de achtergrond, het doel en de aanpak van het proces dat uiteindelijk gaat leiden tot een besluit over de hoogwaterveiligheid en ruimtelijke ontwikkeling in de regio Venlo. Onderdeel van de NRD is het beoordelingskader op basis waarvan de effecten van de alternatieven beschreven worden.

Toekomstschets Meer Maas Meer Venlo 2050

De verandering in de woon- en leefomgeving als gevolg van de klimaatverandering biedt de mogelijkheid ook andere opgaven in het gebied aan te pakken. De Toekomstschets Meer Maas Meer Venlo 2050 geeft een antwoord op de vraag hoe we in de toekomst de woon- en leefomgeving zien, in combinatie met een meer natuurlijke rivier en veiligheid bij hoogwaters. De Toekomstschets is tot stand gekomen op basis van gesprekken met inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in een aantal sessies in 2017 en op basis van het bestaande materiaal uit eerder onderzoek. In het document vertalen we de wensen vanuit en over het gebied. Daarmee is het een bron voor het ontwikkel- en ontwerpproces van de alternatieven.

Zie voor meer informatie over het inspreken en de documenten de website van de gemeente Venlo

Contactpersoon

Wim Aerts