Venlo treedt uit Verkenning Meer Maas Meer Venlo

In opvolging op het bericht dat de verkenning van Meer Maas Meer Venlo vertraging heeft opgelopen, berichten wij nu dat één van de partners in het project, namelijk de gemeente Venlo, heeft besloten uit het project te treden.

Aanleiding
In verband met de financiële situatie van de gemeente Venlo werden recent alle grote projecten tegen het licht gehouden, zo ook het project Integrale Verkenning Meer Maas Meer Venlo. Het project heeft meerdere te combineren opgaven. De opgave is vooral gericht op het nemen van maatregelen om de omgeving tussen Venlo-Velden en Groot Boller te beschermen bij hoogwater. Dit betreft o.a. dijken en geulen. Venlo droeg eerder een aantal ruimtelijk-economische ontwikkelingen aan die prima aan de hoogwaterbeschermingsopgave gekoppeld zouden kunnen worden. Dit betreft de ontwikkeling van de bargeterminal, de industriehaven en (de verplaatsing van) de jachthaven.
 
Het doel was te komen tot één integrale oplossing, waarbij door alle partners samen de mogelijke oplossingen voor deze opgaves worden verkend. Dat was ook de reden dat meerdere partijen (gemeente Venlo, waterschap Limburg, provincie Limburg en het Rijk) besloten de krachten in één project te bundelen. Dat werd de Integrale Verkenning Meer Maas Meer Venlo. Het deelnemen aan dat project vraagt van alle partijen een bijdrage in de proceskosten en de risico’s. Daarnaast vraagt dit van Venlo ook een financiële bijdrage voor de bekostiging van de door haar ingebrachte ruimtelijke opgaves.
 
Besluit
De gemeenteraad van Venlo besloot in juni van dit jaar bij de Kadernota 2019 dat projecten ter heroverweging kunnen worden aangeboden. Het college van B&W heeft daarop alle projecten nog eens goed bekeken en acht het nodig het risicoprofiel bij projecten nu, waar mogelijk, naar nul terug te brengen. Om die reden wenst het college, alles afwegend, dat Venlo uit de Verkenning Meer Maas Meer Venlo treedt. Venlo heeft de overige partners inmiddels geïnformeerd over dit besluit. De definitieve besluitvorming vindt plaats bij de begrotingsbehandeling door de raad in november.
 
Dit uittreden houdt in dat Venlo geen trekker meer is van Meer Maas Meer Venlo en ook geen partner. Uitvoering van de hoogwaterbeschermingsopgave blijft uiteraard nog wél aan de orde. Omdat de essentie van Meer Maas Meer Venlo nu juist de combinátie van de hoogwaterbeschermingsopgave en ruimtelijk-economische opgaven was, eindigt met het uittreden van Venlo feitelijk ook de Integrale Verkenning Meer Maas Meer Venlo.

Voor de externe berichtgeving over het besluit stelde de gemeente Venlo een Raadsinformatiebrief op. Bij deze brief is het rapport gevoegd waar het college haar afweging en besluit op heeft gebaseerd. De beide documenten kunt u vinden op deze website onder ‘documenten’.

Vervolg
De partijen in het project zullen met elkaar de gevolgen van het besluit van Venlo bespreken.
De Hoogwaterbeschermingsopgave is primair een taak van het Waterschap en zal door deze worden opgepakt. De gemeente zal vanuit de zorg voor de omgeving en de veiligheid van de bewoners en bedrijven wel betrokken worden bij de hoogwaterbeschermingsopgave. In die zin zullen partijen, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid, gezamenlijk optrekken bij de concrete uitvoering daarvan.  
 
Bij Venlo zal vervolgens nadere besluitvorming plaatsvinden over de toekomst van de eerder in Meer Maas Meer Venlo ingebrachte ruimtelijk–economische ontwikkelingen.
Zo besluit de raad aankomende december over de uitbreiding van de Bargeterminal en ligt, in de eerste helft van 2019, besluitvorming over de Industriehaven en de jachthaven voor bij de raad.

Dit voorjaar werd de formele aftrap gegeven voor de m.e.r. procedure, met het (voor inspraak) ter inzage leggen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De projectorganisatie Meer Maas Meer Venlo was, zoals eerder gemeld, bezig met het leggen van de laatste hand aan een reactie op de ingekomen vragen en opmerkingen. Als gevolg van het uittreden van de gemeente Venlo zal in de Stuurgroep Meer Maas Meer Venlo worden besproken wat dit betekent en welke gevolgen dit heeft voor de opgaven die er zijn voor het gebied.

De op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en Toekomstschets Meer Maas Meer Venlo ingebrachte zienswijzen en adviezen zullen dan ook onderdeel gaan uitmaken van een zorgvuldige dossieroverdracht. Daarmee is het nu allereerst aan de Stuurgroep Meer Maas Meer Venlo om te bepalen hoe het vervolg eruit ziet. De indieners zullen over de uitkomst daarvan worden bericht. Dit zal naar verwachting begin volgend jaar zijn. 
 
De projectorganisatie Meer Maas Meer Venlo is beschikbaar voor informatie over het besluit van de gemeente Venlo via info@meermaasmeervenlo.nl.

Contactpersoon