Verkenning Meer Maas Meer Venlo vertraagd

Eind juni jl. stelde de gemeenteraad van Venlo de Kadernota vast. Gezien de financiële situatie van de gemeente Venlo, werd daarbij tevens het besluit genomen dat projecten, in verband met het risicoprofiel daarvan, ter heroverweging kunnen worden aangeboden aan de raad. Alle majeure projecten en beleidsontwikkelingen zijn daarom nog eens goed tegen het licht gehouden door het college. Prioriteit van het college is om voldoende grip te krijgen op de risico’s waar de gemeente Venlo voor aan de lat staat. In deze afweging wordt ook de positie van Venlo in het project Meer Maas Meer Venlo betrokken.

Venlo heeft haar partners in het project Meer Maas Meer Venlo hier inmiddels over geïnformeerd. Gezamenlijk is vastgesteld dat dit ertoe leidt dat het project Meer Maas Meer Venlo tijdelijk ‘on hold’ staat. Definitieve besluitvorming over de rol van Venlo in het project Meer Maas Meer Venlo is aan de raad. Deze zal in november, in het kader van de Begrotingsbehandeling, daarover een besluit nemen. Het college zal een en ander voorbereiden zodat een zorgvuldige afweging kan worden gemaakt.

Het project bevindt zich in de verkenningsfase. Eerder is aangekondigd dat daartoe in de komende tijd de verschillende mogelijke oplossingen en alternatieven verder in beeld zouden worden gebracht. Daarbij zou de omgeving weer nadrukkelijk gevraagd worden om mee te denken. De uitwerking van oplossingen en alternatieven met partners en omgeving zou dit najaar worden aangekondigd. Gezien de aanstaande besluitvorming door de raad wordt dit opgeschort.

Na de besluitvorming door Venlo zullen de partners in het project zich eind dit jaar buigen over het vervolg. Verdere berichtgeving hierover verwachten wij begin 2019 te kunnen geven.

In het voorjaar van dit jaar werd de formele aftrap gegeven voor de m.e.r. procedure, met het (voor inspraak) ter inzage leggen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De projectorganisatie legt momenteel de laatste hand aan de beantwoording van de ingekomen vragen en opmerkingen. De indieners krijgen daarover, zoals reeds aangekondigd, dit najaar persoonlijk bericht.

De projectorganisatie Meer Maas Meer Venlo is beschikbaar voor informatie en beantwoording van vragen over het project.

Contactpersoon