Meer Maas Meer Venlo

Om nu en in de toekomst droge voeten te houden, gaat regio Venlo zich de komende jaren beter beschermen tegen hoogwater. De maatregelen moeten Venlo veiliger én aantrekkelijker maken. Onder het motto ‘leven met de Maas’ streven we ernaar de rivier en de regio maximaal van elkaar te laten profiteren.

Om Venlo te beschermen tegen het stijgende water, onder meer veroorzaakt door klimaatverandering, gaan we dijken verhogen en versterken; op andere plekken geven we de Maas juist meer ruimte door dijken te verleggen. De beschermingsmaatregelen in de Venlose Maasvallei bieden kansen voor de stad op het gebied van logistiek, industrie, recreatie en toerisme. Met Meer Maas Meer Venlo slaan we twee vliegen in één klap: we vergroten de waterveiligheid én onze ruimtelijk-economische positie.

Meer Maas Meer Venlo is een meerjarenplan dat sommige gebieden aan de Maas ingrijpend zal veranderen. Dat betekent nogal wat voor iedereen die er woont, werkt en leeft. Via deze website houden we u op de hoogte van alle plannen, ontwikkelingen en werkzaamheden die de komende jaren plaatsvinden. Daarnaast vinden er regelmatig bijeenkomsten plaats voor belanghebbenden en belangstellenden.

Wie?

Meer Maas Meer Venlo maakt deel uit van het nationaal Deltaprogramma voor de Maas. Het project is in handen van Gemeente Venlo, Gemeente Horst aan de Maas, Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Voor Meer Maas Meer Venlo is een aparte projectorganisatie opgericht. De organisatie werkt vanuit het Stadskantoor van Venlo. Burgers en bedrijven worden tijdens het project op tal van manieren bij de ontwikkelingen betrokken.

Waar?

Het project omvat het gebied langs de westoever van de industriehaven bij Groot-Boller tot de A67 en ten noorden van de A67 van Grubbenvorst tot voorbij Lottum. Op de oostoever gaat het om het gebied vanaf hotel-restaurant Valuas tot Lomm.

Wat?

Meer Maas meer Venlo is een langlopend project dat uit verschillende fasen bestaat. Momenteel verkennen we zeven samenhangende deelprojecten: dijkversterking ter hoogte van Groot-Boller, ruimtelijke doorontwikkeling van de industriehaven, dijkverlegging en dijkversterking richting Velden, ontwikkeling van de jachthaven en rivierverruiming ten zuiden van de A67. Verder onderzoeken we mogelijkheden voor rivierverruiming bij Velden ten noorden van de A67, en bij Grubbenvorst en Lottum. 

Waarom?

Leven met de Maas betekent dat we voortdurend moeten nadenken over waterveiligheid. Dat is al eeuwenlang het geval. Na de overstromingen in 1993 en 1995 werden met spoed noodkades en keermuren aangelegd die de stad van het water afkeerden. Met de tijd groeide het inzicht dat een natuurlijk rivierlandschap kansen biedt voor de omgeving. Toen bij de toetsing in 2011 bleek dat de waterkeringen rond industriehaven Groot-Boller en die ter hoogte van Velden te laag en te zwak zijn om ons voor de toekomst te beschermen, is een overeenkomst getekend voor verbetering van de dijken in dit gebied. Voor beide delen geldt een hoge urgentie op het gebied van waterveiligheid en ruimtelijke ontwikkeling. Parallel aan de ontwikkelingen omtrent het water heeft Venlo een ruimtelijke opgave: Venlo wil als stad aan de Maas haar karakteristieke aangezicht vanuit het water versterken en de rivier onderdeel maken van het stedelijk leven. Daarnaast vraagt de sterk in ontwikkeling zijnde logistieke functie van Venlo een verbetering van de bereikbaarheid over het water.

Hoe?

Meer Maas Meer Venlo. De naam zegt het al. We werken vanuit één integrale visie voor zowel de wateropgave als de ruimtelijke omgeving. We zien de bescherming tegen het water en het verbeteren van de stad als een samenhangend geheel. Uitgangspunten bij alle veiligheidsmaatregelen zijn dat ze het karakteristieke aangezicht van Venlo aan de Maas versterken en dat de rivier onderdeel uitmaakt van het stedelijk leven. Het samenpakken van beide opgaven heeft bovendien praktische voordelen: het is efficiënter, goedkoper en zorgt voor minder overlast.

Voor de waterveiligheid geldt: ruimte waar het kan, dijken waar het moet. De veranderingen bij het water moeten aan drie uitgangspunten voldoen:

De maatregelen zullen Venlo beschermen tegen water, dat wil zeggen: de overstromingskans neemt af, de gevolgen van een eventuele dijkdoorbraak zijn kleiner.

  1. De maatregelen zijn niet al te gevoelig voor extreme of onzekere omstandigheden: als er elders op de rivier iets verandert of gebeurt ontstaan er niet meteen risico’s.

  2. De veranderingen bieden mogelijkheden om er – mocht dat nodig zijn - in de toekomst op voort te bouwen.

 

info@meermaasmeervenlo.nl